Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА: WWW.VODENITZATA.COM

I. Общи клаузи:
С настоящите общи условия „СТАРТ 1999“ ООД, ЕИК 121870016 предоставя ресурсите на сайта www.vodenitzata.com, в предвидения от Дружеството обем и ред, за осъществяване на контакт, в това число покупки и резервации за Ресторант „Воденицата“, гр. София 1415, м. Орехите, Национален парк Витоша – до долна лифтна станция.
Общите условия представляват договор за предоставяне от „СТАРТ 1999“ ООД на собствения си интернет сайт www.vodenitzata.com за осъществяване на покупки и/или резервации по електронен път на предлагани от ресторанта продукти и услуги и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта. При извършване на електронна покупка/резервация чрез настоящия сайт, страни по договора са „СТАРТ 1999“ ООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.vodenitzata.com
При ползване на ресурсите на сайта, потребителят следва да се запознае с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване и с условията на конкретния договор.

ІІ. Определения:
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

„Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във браузъра на потребителя, при набор от потребителя на електронния адрес www.vodenitzata.com
„Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет страницата или сайта;
ІІІ. Предмет на договора:
1) „СТАРТ 1999“ ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване/резервиране чрез интернет сайта си www.vodenitzata.com, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2) При извършване на електронно изявление за сключване на договор чрез този сайт, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора, ако той включва различни условия.

3) Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката.
4) Регистрирайки се в уебсайта www.vodenitzata.com потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на „СТАРТ 1999“ ООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

5) Плащанията по сключените договори се извършват чрез ………………
6) Договорът се счита сключен с завършване на действията по оформянето на поръчката съгласно условията на сайта и предвидени стъпки и опции в него, както и с извършване на плащането, освен ако сключването му бъде отхвърлено, за което потребителят ще бъде уведомен.
.
ІV. Защита на лични данни:
1) „СТАРТ 1999“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2) „СТАРТ 1999“ ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.
3) С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора.
4) „СТАРТ 1999“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
други посочени в закона случаи.

V. Допълнителни условия:
1) Предлагани услуги на www.vodenitzata.com се продават на редовни или промоционални цени, като на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество и цена.

2) Ценова политика: Всички обявени цени в са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС.
3) Лични данни: „СТАРТ 1999“ ООД гарантира защитата на личните данни на потребителите на интернет сайта при стриктно спазване на европейското и българското законодателство в областта на защита на личните данни, като същите се обработват и администриран единствено за целите на сключваните договори.

4 ) „СТАРТ 1999“ ООД запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

5) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.